Menu Content/Inhalt
Start arrow Artykuy arrow Muzyka i ruch w dziaaniach terapeutycznych

Menu gwne

Start
Artykuy
Szukaj
Muzyka i ruch w dziaaniach terapeutycznych PDF Drukuj E-mail
poniedziaek, 23 luty 2009

W dniach 27 – 29 marca 2009 r. odbdzie si


VIII Ogólnopolska Sesja Warsztatowa na temat: „Muzyka i ruch w dziaaniach terapeutycznych”

organizowana przez Zakad Rytmiki, Katedr Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Wydziau Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Gównym celem organizowanej Sesji jest propagowanie terapeutycznej roli sztuki ze szczególnym uwzgldnieniem dziaa muzyczno – ruchowych.

Oferta skierowana jest do nauczycieli rytmiki, muzyków, muzykoterapeutów, psychoterapeutów, tancerzy, choreoterapeutów, pedagogów, specjalistów z zakresu wychowania fizycznego oraz nauczycieli edukacji pocztkowej. Ze wzgldu na rónorodno powyszych specjalizacji uczestnicy podzieleni bd na dwie grupy:

I gr. – muzycy, muzykoterapeuci, nauczyciele rytmiki (studentki rytmiki oraz uczennice roku dyplomowego Wydziaów Rytmiki Liceów Muzycznych), tancerze

II gr. – psychoterapeuci, pedagodzy, specjalici wychowania fizycznego oraz nauczyciele edukacji pocztkowej

Planowany termin rozpoczcia sesji:

godz. 14.00 27 III 2009 r.
budynek A.M. przy ul. Zacisze 3
s. audiowizualna.

W ramach VIII Ogólnopolskiej Sesji Warsztatowej odbdzie si równie „Wieczór interpretacji ruchowych muzyki” ( 27 III 2009 r.) w wykonaniu pedagogów i studentek rytmiki.

Opata za udzia w warsztatach wynosi 320 z od osoby. Wszyscy uczestnicy sesji otrzymaj zawiadczenia uczestnictwa. Ilo miejsc w grupach jest ograniczona. O udziale w warsztatach decyduje kolejno zgosze.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem prosimy o wypenienie zaczonego formularza i przesanie go do dnia 17 III 2008 r. wraz z potwierdzeniem przelewu opaty wpisowej na konto uczelni z dopiskiem „Rytmika”


ING Bank lski. O/Katowice

22 1050 1214 1000 0007 0000 7875

Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego

Katowice Ul. Zacisze 3 40 – 025


Wszelkie pytania prosimy kierowa do

Pani as. Anny Lipiec

tel. kom. 0-601 145 975 ania_lipiec@ yahoo.plKomitet organizacyjny VIII Ogólnopolskiej Sesji Warsztatowej nt.: „Muzyka i ruch w dziaaniach terapeutycznych”: adt Anetta Pasternak i as. Anna Lipiec


Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do zmiany osób prowadzcych.


Serdecznie zapraszamyZGOSZENIE UCZESTNICTWA

W VIII OGÓLNOPOLSKIEJ SESJI WARSZTATOWEJ


„Muzyka i ruch w dziaaniach terapeutycznych”

Katowice 27 – 29 marca 2009 r.   1.

      .......................................................................................................................................

nazwisko i imi   2.

      .......................................................................................................................................

nazwa placówki delegujcej lub wykonywany zawód
3. ......................................................................................................................................

oddzielny adres do korespondencji, telefon kontaktowy uczestnika
   4.

      .......................................................................................................................................

adres internetowy
Proponujemy rezerwacj tanich noclegów w nastpujcych domach akademickich:

Dom Studenta Akademii Muzycznej Ul. Krasiskiego 27 tel. 0-32 255-58-08

pokoje 2 i 3 os. z umywalk (okoo 200 metrów od uczelni)

Dom studencki nr 2 Politechniki lskiej Ul. Krasiskiego 25a tel. 0-32 255-46-17

pokoje 2 os. z azienk (okoo 200 metrów od uczelni)

Dom Studencki Akademii Wychowania Fizycznego tel. 0-32 251-54-00

Rezerwacji naley dokona samodzielnie.Prosz o wystawienie faktury:……………………………………………………………………………………………...........

nazwisko i imi / nazwa placówki delegujcej……………………………………………………………………………………………………………………….

adres………………………………………………………………………………………………………………………………….....

NIP

Uwaga: Faktura wystawiana jest na wpacajcego !!!PLAN ZAJ VIII OSW 27-29. 03. 2009 r.


Pitek 27 III


14.00 Rozpoczcie warsztatów, rejestracja uczestników

14.15-14.45 prof. U i prof. AM dr hab. K. Kraso

Wykad nt. Wizualizacja i teatr ruchu w arteterapii (s. audiowizualna)


I GRUPA

15.00-16.30 prof. U i prof. AM dr hab. K. Kraso – Wizualizacja i teatr ruchu w arteterapii

(s. rytmiki)

16.45-18.15 dr Wiszniewski - wiczenia relaksacyjne przez taniec, czi kung i automasa

(s. kameralna)


II GRUPA

15.00-16.30 dr Wiszniewski - wiczenia relaksacyjne przez taniec, czi kung i automasa

(s. kameralna)

16.45-18.15 prof. U i prof. AM dr hab. K. Kraso - Wizualizacja i teatr ruchu w arteterapii

(s. rytmiki)


Impreza towarzyszca

19.00 Koncert interpretacji ruchowych muzyki w wykonaniu studentek i pedagogów Zakadu Rytmiki (sala teatralna AM przy ul. Krasiskiego 27)


Sobota 28 III


Grupa I

9.00 – 10.30 mgr L. Konieczna – Rodzaje dowiadcze muzykoterapeutycznych – metody,

techniki, zastosowania (s. kameralna)

10.45 – 12.15 mgr L. Konieczna – Rodzaje dowiadcze muzykoterapeutycznych – metody,

techniki, zastosowania (s. kameralna)

14.30 – 16.45 mgr R. Wolska - Warsztaty choreoterapii p.t. „ Muzyka i taniec bez granic”

(s. kam.)

17.15 – 18.00 mgr E. Bogdanowicz – Wykad nt.: Kontrola aktywnoci ruchowej u dzieci

szecioletnich wykazujcych symptomy nadpobudliwoci psychoruchowej

(s. audiowizualna)


Grupa II

9.00 – 9.45 dr B. Dutkiewicz – Wykad: „Praca z ciaem – praca z muzyk” - wiczenia

integracji psychofizycznej oparte na reedukacji wzorców ruchowych

w metodzie Body Mind Centering z perspektywy rytmiki dalcroze’owskiej

(s. rytmiki)

10.00 – 12.15 dr B. Dutkiewicz – warsztat j/w (s. rytmiki)

14.30 – 16.45 mgr Daniela Colonna-Kasjan - Wykorzystanie technik muzykoterapii w pracy z

grup (s. rytmiki)

17.15 – 18.00 mgr E. Bogdanowicz – Wykad nt.: Kontrola aktywnoci ruchowej dzieci

szecioletnich wykazujcych symptomy nadpobudliwoci psychoruchowej

(s. audiowizualna)


18.00 Spotkanie towarzyskie uczestników warsztatówNiedziela 29 III 2009


Grupa I

9.00 – 9.45 dr B. Dutkiewicz – Wykad: „Praca z ciaem – praca z muzyk” - wiczenia

integracji psychofizycznej oparte na reedukacji wzorców ruchowych

w metodzie Body Mind Centering z perspektywy rytmiki dalcroze’owskiej

(s. rytmiki)

10.00 – 12.15 dr B. Dutkiewicz – warsztat j/w (s. rytmiki)

12.30 – 14.45 mgr Daniela Colonna-Kasjan - Wykorzystanie technik muzykoterapii w pracy z

grup (s. rytmiki)

Grupa II

9.00 – 10.30 mgr Ludwika Konieczna – Rodzaje dowiadcze muzykoterapeutycznych –

metody, techniki, zastosowania (s. kameralna)

10.45 – 12.15 mgr Ludwika Konieczna – Rodzaje dowiadcze muzykoterapeutycznych –

metody, techniki, zastosowania (s. kameralna)

12.30-14.45 mgr R. Wolska - Warsztaty choreoterapii p.t. „ Muzyka i taniec bez granic”

(s. kameralna)15.00 Zakoczenie warsztatów, rozdanie certyfikatów uczestnictwa


TEMATYKA WARSZTATÓW


prof. U i prof. AM dr hab. Katarzyna Kraso - Wizualizacja i teatr ruchu w arteterapii

Warsztat bdzie prezentowa praktyczne przeoenie zasady komponowania wizualizacji przy muzyce, która przyjmuje ksztat teatru ruchu. Metoda wykorzystywana jest w pracy z dziemi o obnionej sprawnoci intelektualnej, jednostkami z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i spoecznego, a take u osób o harmonijnym rozwoju, ma bowiem wymiar stymulujcy sfer intelektualn, spoeczn i emocjonaln. Wykad zawiera bdzie prezentacj teoretycznych podstaw wizualizacji kinestetycznej.


dr Barbara Dutkiewicz - Wykad oraz warsztat nt.: „Praca z ciaem – praca z muzyk” - wiczenia integracji psychofizycznej oparte na reedukacji wzorców ruchowych w metodzie Body Mind Centering z perspektywy rytmiki dalcroze’owskiej


W czasie warsztatu uczestnicy bd mogli zetkn si z podstawowymi elementami metody Body Mind Centering i dowiadczy ich w postaci wicze typowych dla niej. Zapoznaj si take z propozycj zastosowania wybranych zagadnie z tego zakresu pracy z ciaem w pracy z muzyk na zasadzie zgodnej z metod rytmiki. Obie te metody, cho od siebie odmienne, nie wykluczaj si nawzajem, a wrcz przeciwnie, wzajemnie si uzupeniaj i dopeniaj wzbogacajc o nowe obszary aktywnoci co inspiruje do poszukiwania nowych atrakcyjnych form wicze i zabaw. W metodzie BMC duy nacisk kadzie si m.in. na somatyzacj dowiadcze psychoruchowych moliw dziki skupieniu percepcji na „dowiadczaniu ciaa od wewntrz”. Autorka metody B. B. Cohen stwierdza: „Kiedy dowiadczamy ciaa od wewntrz, wtedy nie ma rozdziau na ciao i umys, s one dowiadczane jako cao”. Nieco inaczej uwarunkowany jest proces czenia ciaa i umysu w rytmice. W metodzie tej poczucie ciaa dowiadczane w ruchu jest pene i caociowe, gdy jest ono integralne z emocjonalnym przeyciem wywoanym przez muzyk syszan z zewntrz.

W caociowym rozwoju psychofizycznym bardzo istotne jest by praca nad wewntrznym poczuciem i wiadomoci ruchu jednoczenie pozwalaa na ksztacenie otwartoci na bodce zewntrze i rozwijaa umiejtno jednoczesnego skupienia i podzielnoci uwagi. Z pewnoci jest to moliwe dziki wiczeniom z zakresu metody rytmiki, natomiast by ruch ciaa móg by wyrazem swobodnej i twórczej ekspresji przeywanej muzyki dobrze aby by on pynny i na ile jest to moliwe anatomicznie poprawny i rozwijajcy sprawno psychomotoryczn, a zatem odpowiednio skorygowany (a nie ograniczany estetyczn form taneczn) co wymaga czsto wanie reedukacji wzorców ruchowych. Dlatego te wiczenia konstruowane w oparciu o zasady obu tych metod wydaj si tak cenne w pracy nad harmonijnym rozwojem psychosomatycznym i motorycznym.dr Mateusz Wiszniewski - wiczenia relaksacyjne przez taniec, czi kung i automasa
Zajcia rozpoczn si od rozgrzewki - taca terapeutycznego i automasau. Nastpnie skupimy si na wykorzystaniu taca i wicze czi kung jako formy relaksacji i otwierania ciaa. Przyjrzymy si podobiestwom i rónicom pomidzy tacem i czi kung. Przedstawione bd przykady wicze wspierajcych rozwój osobisty i terapeutycznych wywodzcych si zarówno z taca jak i z czi kungu. Potem odbdzie si sesja wicze relaksacyjnych w pozycji statycznej i automasau, zakoczona gbokim relaksem i chwil poezji! Na warsztat naley przynie mat.


mgr Daniela Colonna-Kasjan - Wykorzystanie technik muzykoterapii w pracy z grup

Zajcia warsztatowe maj na celu prezentacj technik muzykoterapii wykorzystywanych w psychoprofilaktyce i praktyce klinicznej, ze szczególnym uwzgldnieniem elementów stosowanych w grupach, których uczestnicy mog mie trudnoci z funkcjonowaniem spoecznym.

Wybrane techniki:
  •       Muzykoterapia receptywna – cele , programowanie i konstruowanie zaj, kryteria doboru muzyki
  •       Muzykoterapia aktywna – zastosowanie instrumentów muzycznych, wiczenia z instrumentami perkusyjnymi
  •       Elementy choreoterapii – elementy taca i ruchu przy muzyce, moliwoci wykorzystania w muzykoterapii
  •       Elementy technik treningowych.
Wymienione techniki znajduj zastosowanie zarówno w pracy z dziemi, jak i dorosymi. W zajciach warsztatowych zostan uwzgldnione rónice w planowanych celach i konstrukcji zaj, zalene od specyfiki grupy, jej dynamiki, fazy rozwoju, potrzeb i moliwoci czonków grupy.


mgr Ludwika Konieczna - Rodzaje dowiadcze muzykoterapeutycznych – metody, techniki, zastosowania

Prezentacje oraz warsztaty dotyczce czterech rodzajów dowiadcze muzykoterapeutycznych wg klasyfikacji K. Bruscii, tj. improwizacja, twórczo, odtwórczo, recepcja. Metody i techniki zwizane z kadym typem dowiadczenia zostan przedstawione teoretycznie oraz w praktycznych zastosowaniach z rónymi grupami docelowymi. Cz pierwsza spotkania dotyczy bdzie improwizacji i twórczoci; w czci drugiej przyblione zostan dziaania oparte na odtwarzaniu i recepcji muzycznej.mgr Regina Wolska - Warsztaty choreoterapii p.t. „ Muzyka i taniec bez granic”

wiat jest jak ksika. Jeli nie podróujesz, to tak, jakby czyta cigle pierwsz stron. Od Ciebie zaley, czy chcesz odkry nowe przestrzenie swojej autentycznoci, siy, harmonii, radoci wewntrznej. Zapraszam na warsztat taneczny, w którym zasmakujesz drog taca podróy w gb siebie. Metod pracy bdzie taniec, improwizacja taneczna, relaks w tacu (medytacja w ruchu), nauka taców etnicznych (w wersji oryginalnej i uproszczonej), praca z rekwizytem. W programie zaj równie poznanie specyfiki pracy choreoterapeutycznej z rónymi grupami.


mgr Ewa Bogdanowicz - Kontrola aktywnoci ruchowej u dzieci szecioletnich wykazujcych symptomy nadpobudliwoci psychoruchowej.

Prezentacja wstpnych wyników bada wasnych, przeprowadzonych w cieszyskich przedszkolach, dotyczcych skutecznoci autorskiego programu zaj z rytmiki wedug metody E. Jaques – Dalcroze’a, w pracy z dziemi w wieku przedszkolnym, wykazujcymi symptomy nadpobudliwoci psychoruchowej.OSOBY PROWADZCE WARSZATY


prof. U i prof. AM dr hab. Katarzyna Kraso
Kierownik Zakadu Pedagogiki Twórczoci i Ekspresji Dziecka, Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu lskiego, Absolwentka Wydziau Rytmiki Liceum Muzycznego im. K. Szymanowskiego w Katowicach, doktor Nauk Humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki i dydaktyki.

Zainteresowania badawcze: edukacja i wychowanie dziecka w wieku wczesnoszkolnym, w szczególnoci perspektywa obcowania kilkulatka ze sztuk, zwaszcza literatur, muzyk, teatrem i tacem, zarówno w wymiarze odbiorczym, jak i twórczym czy ekspresyjnym. Zajmuje si problematyk przekadu intersemiotycznego i wizualizacji przestrzennej.
Prowadzi warsztaty z zakresu biblioterapii ekspresyjnej. Jest twórczyni metody kinestetycznej interpretacji poezji stosowanej w edukacji. Jest autork 6 ksiek oraz redaktork 8 tomów zbiorowych, opublikowaa zagranic 9 artykuów w jzyku angielskim oraz 82 artykuy w recenzowanych czasopismach polskich. Jest równie zaoycielk Centrum Ekspresji Dziecicej w Katowicach. Od 2003 roku organizuje Ogólnopolskie Festiwale Ekspresji Dziecicej oraz Ogólnopolskie Konferencje Naukowe na temat Sztuka i Edukacja, Edukacja przez Sztuk.


dr Barbara Dutkiewicz

Wykadowca Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie prowadzi zajcia z techniki ruchu, rytmiki, kompozycji ruchu, metodyki prowadzenia rytmiki, ekspresji muzyczno-ruchowej, taca dawnego, ruchu scenicznego. Absolwentka Specjalnoci Rytmika Akademii Muzycznej w Katowicach, Studium Doktoranckiego Uniwersytetu lskiego w Katowicach (gdzie obronia prac na temat: Improwizacja jako metoda twórcza w teatrze drugiej poowy XX wieku), Studium Pantomimy Teatru dwiku i ruchu IOTA, staystka Szkoy Nowego Rozwijajcego si Taca w Amsterdamie, gdzie zapoznaa si z najnowszymi technikami pracy z ciaem. W obszarze jej zainteresowa pozostaj techniki pracy twórczej oraz improwizacja stosowana zarówno jako rodek wyrazu ekspresji scenicznej w teatrze i tacu oraz jako element pracy warsztatowej umoliwiajcy rozwój twórczy czowieka take w aspekcie terapeutycznym.


dr Mateusz Wiszniewski, z wyksztacenia socjolog. Zawodowo od 1993 zajmuje si prowadzeniem zaj relaksacyjnych i wizualizacji, a od 2000 organizowaniem i prowadzeniem zaj, warsztatów i obozów powiconych ronym formom terapii sztuk: terapii tacem, rysowaniem mandal, terapii poezj, terapii dwikiem i pracy z ciaem. Bra udzia w warsztatach wybitnych przedstawicieli terapii ekspresyjnych w Europie Zachodniej i USA, midzy innymi: Anny Halprin-Life Art Process, Emilie Conrad-Continuum, Ruth Zaporah-Action Theater. Przez wiele lat uczy si u rónych nauczycieli technik relaksacyjnych, midzy innymi Czi Kung, w Polsce, Europie Zachodniej i USA. Jest autorem piciu ksiek powiconych tematyce rozwoju osobistego, technikom relaksacyjnym , wizualizacji, terapii tacem, midzy innymi: Uzdrawiajcy Taniec, Potga Wizualizacji, Zrelaksuj si i yj twórczo. Poprzez swoje artykuy: Taniec w terapii i edukacji terapeutycznej, Duchowe Tace wiata, Terapeutyczny Teatr Taca Anny Halprin, Terapie Ekspresyjne, Terapia Dwikiem-podejcie intermodalne, od lat popularyzuje terapie ekspresyjne w Polsce. Opracowa programy rozwoju osobistego czce terapie ekpresyjne i techniki relaksacyjne. Prac doktorsk powicon socjologii taca i terapii tacem obroni w czerwcu 2006 na Uniwersytecie ódzkim.


mgr Daniela Colonna-Kasjan, jest zatrudniona od 1993 r. jako wykadowca w Zakadzie Muzykoterapii Ogólnej i Stosowanej Akademii Muzycznej im. K. Lipiskiego we Wrocawiu. Aktualnie prowadzi nastpujce zajcia: wiczenia z muzykoterapii u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, wprowadzenie do wicze z muzykoterapii w zaburzeniach psychicznych dla studentów stacjonarnych studiów muzykoterapii i Podyplomowego Studium Muzykoterapii. Równolegle pracuje jako muzykoterapeuta z osobami dorosymi w Specjalistycznym Zakadzie Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocawiu, prowadzi take zajcia muzykoterapii z dziemi w Zespole Szkó nr 11 w Szkole Podstawowej z Oddziaami Integracyjnymi. Przez 9 lat bya czonkiem Zarzdu Gównego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich. Aktualnie prowadzi badania naukowe dotyczce wykorzystania aktywnoci muzycznej dzieci w ksztatowaniu ich kompetencji spoecznych. Jest autork szeregu artykuów z dziedziny muzykoterapii.


mgr Ludwika Konieczna jest absolwentk Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (teoria muzyki). Ukoczya take studia podyplomowe w zakresie muzykoterapii we wrocawskiej Akademii Muzycznej. Nauk w tej specjalnoci kontynuowaa w School of Music, University of Louisville (USA). Jest zatrudniona w charakterze muzykoterapeuty w Orodku Opiekuczo-Wychowawczym; wykada take w macierzystej Uczelni. Aktywnie uczestniczy w dziaaniach midzynarodowego forum muzykoterapeutów Voices.


mgr Regina Wolska - choreoterapeuta, autorka programów i prowadzca zajcia z zakresu terapii tacem na Uniwersytecie Wrocawskim, w Dolnolskiej Szkole Wyszej, czonek zarzdu ds. kontaktów naukowych Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii w Poznaniu. Stale wspópracuje m.in. z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki (prowadzi kursy choreoterapii) w Warszawie, Polskim Teatrem Taca w Poznaniu, ze Stowarzyszeniem Aperiamus - Wspieranie Rozwoju Osobowego we Wrocawiu. Prowadzi autorskie warsztaty psychoedukacyjne dla kobiet oraz grupy rozwoju osobistego w ramach K3 (Krg Kobiet Kreatywnych). Specjalizuje si w pracy z kobietami (m.in. autorskie programy dla matek i córek, kobiet w ciy), a take z osobami starszymi i niepenosprawnymi. Wspópracuje z psychoterapeutami i lekarzami wspomagajc terapi.


mgr Ewa Bogdanowicz – asystent na Uniwersytecie lskim Wydziau Artystycznego w Cieszynie. Absolwentka Wydziau Wychowania Muzycznego w zakresie rytmiki Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz Wydziau Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii w zakresie muzykoterapii Akademii Muzycznej im. K. Lipiskiego we Wrocawiu. Posiada dowiadczenie zawodowe w pracy z dziemi w wieku przedszkolnym oraz z osobami niepenosprawnymi w Domu Pomocy Spoecznej i na Warsztatach Terapii Zajciowej.

Zmieniony ( wtorek, 02 marzec 2010 )
 
wstecz   dalej »